0%

Python - 关于条件测试的理解

什么是条件测试

每条 if 语句的核心都是一个值为 True 或者 False,这种表达式称之为条件测试(也可以叫做
布尔表达式)。

条件测试能用于什么

能用于判断一个条件是否符合自身想要达到的结果,并且根绝结果的不通,来执行不一样的代码。

关于条件测试的应用场景

 1. 检查值是否相等;
 2. 检查值是否相等(忽略大小写);
 3. 检查值是否不相等;
 4. 数值比较;
 5. 检查多个条件;
 6. 检测某个值是否包含在列表中;
 7. 检测某个值是否不包含在列表中;
 8. 判断两个对象所属的类是否相同;
 9. 判断两个类是否是同一个类的子类。

关于条件测试的实际简单应用

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
# 检查字符串是否相等。
text = 'OwO233'
text0 = 'OwO996'
text1 = 'owO233'
text2 = 'OwO233'

print(text == text0)
print(text == text1)
print(text == text2)

# 使用方法 lower()的测试。
text = 'I Love Python.'
text0 = 'i love python.'
text1 = 'OwO233'

print(text.lower() == text0)
print(text == text1)

# 相等、不等、大于等于小于等情况。
text = 'OwO'
text0 = 'OwO'
text1 = 'QAQ'
num = 1
num0 = 2
num1 = 1
num2 = 0

print(text == text0)
print(text == text1)
print(num == num0)
print(num == num1)
print(num == num2)

# 使用关键字 and、or。
text = 'OwO'
text0 = 'OwQ'
text1 = 'OwO'

print(text == text0 or text == text1)
print(text == text1 and text == text0)

# 测试特定的值是否包含在列表中。
lb = [1, 2, 3, 4, 5]

print(6 in lb)

# 测试特定的值是否不包含在列表中。
lb = [1, 2, 3, 4, 5]

print(3 not in lb)

后言

 1. 条件测试会输出一个 布尔值,这个布尔值会用于 if 语句的判断,并且决定 if 语句
  执行哪一个代码块;
 2. Python 中的真假:
  • 任何非零数字和非空对象都为真;
  • 零、空对象和特殊对象 None 均为假;
  • 比较和相等测试会递归的应用于数据结构中;
  • 返回值为 True 或 False。

欢迎关注我的其它发布渠道